چهارشنبه, 31 مرداد 1397          

بسمه تعالي

دانشگاه علوم پزشكي ارتش  ج 1010

دانشكده پزشكي

گروه طب فيزيكي و توانبخشي

برنامه آموزشي

سال تحصيلي 92-93

 

اسامي كميته تدوين برنامه آموزشي :

1-دكتر زهرا رضا سلطاني

2-دكتر شريف نجفي

3-دكتر سيروس عزيزي

4-دكتر احسان صنعتي

 

مقررات بخش طب فيزيكي و توانبخشي

 

1-حضور كليه دستياران در برنامه آموزشي روزانه بخش ضروري است و كليه دستياران موظفند از ساعت 30/7 صبح لغايت 2 بعدازظهر در بخش حضور داشته باشند.

2-كنفرانس صبحگاهي راس ساعت 30/7 صبح شروع شده و حضور كليه دستياران در آن الزامي است و در صورت تاخير بيش از 5/0 ساعت ( بدون اطلاع قبلي ) دستيار موظف به حضور در بخش بوده ، و آن روز براي وي مرخصي استحقاقي در نظر گرفته مي شود.

3-برنامه كنفرانسهاي سال اول شامل كتب آناتومي ، كينزيولوژي ، فرونترا

4-برنامه كنفرانسهاي سال دوم شامل كتب برادوم و دوميترا مي باشد.

5-برنامه كنفرانسهاي سال سوم شامل كتاب دوميترا است.

6-در آخرين شنبه هر ماه كنفرانس مشترك با گروههاي اعصاب و روماتولوژي برگزار مي گردد و دستيار مسئول معرفي بيمار بايد يك هفته قبل از زمان برگزاري جلسه بيمار مورد نظر را با مشورت اساتيد انتخاب نموده و شرح حال ، معاينات و مدارك و شواهد كامل بيمار مذكور را جمع آوري نمايند.

7-كنفرانس اساتيد نيز يكبار در ماه اجرا مي گردد.

8-كنفرانس مانيپولاسيون ( درمان دستي ) در روزهاي دوشنبه راس ساعت 9 صبح (پس از كنفرانس صبحگاهي) و تحت نظارت پروفسور فرجاد اجرا شده و پس از آن نيز درمانگاه مانيپولاسيون با نظارت اشيان برگزار مي شود.

9-انجام مانيپولاسيون فقط توسط دستياران سال دو و سه با نظارت اساتيد مجازات . دستياران سال اول تنها با كسب مجوز اساتيد و تحت نظارت آنها مجاز به انجام مانيپولاسيون هستند.

10-ژورنال كلاب در آخرين چهارشنبه هرماه توسط دستياران سال يك و دو با حضور كليه دستياران و اساتيد برگزار خواهد شد.

11-كليه دستياران سال يك موظف به حضور در درمانگاه مي باشند و تحت نظارت استاد مربوطه به معاينه ، اخذ شرح حال ، تكميل پرونده و نسخه نويسي بيماران مي پردازند.

12-انجام تزريقات براي اولين بار توسط هريك از دستياران بايد تحت نظارت استاد و يا دستيار سال بالاتر صورت گيرد. اولويت در انجام تزريقات و Procedure ها با دستيار سال بالاتر است.

13-دستياران سال 2 بصورت چرخشي حداقل 1 روز در هفته در درمانگاه حضور خواهند داشت.

14-مشاوره بيماران بستري بعهده دستياران سال 2 بوده كه بصورت چرخشي انجام خواهد شد.

15-دستياران سال 2 و 3 در كلينيك الكترودياگنوز حضور خواهند داشت.

16-دستياران سال 1 نيز در 3 ماهه آخر سال 1 ( از اول تير ماه ) بصورت Observer در كلينيك الكترودياگنوز حاضر مي شوند. و در صورت موفقيت در آزمون عملي و تئوري مهار الكترودياگنوز مجاز به استفاده از دستگاه خواهند بود. در غير اين صورت بايد مجدداً بمدت 3 ماه Observer باقي بمانند.

17-برنامه آموزش چرخشي ( Rotation ) دستياران در بخشهاي ارتوپدي ( يكماه ) روماتولوژي ( يكماه ) نورولوژي ( يكماه ) ارتوپدي فني ( يكماه ) توانبخشي قلبي ( 15 روز ) و نورولوژي اطفال ( 15 روز ) اجباري مي باشد كه نيمي در سال 2 و نيمي در سال 3 طي خواهد شد.

18-برنامه آموزشي نيز ( تئوري و عملي ) در روزهاي يكشنبه هر هفته توسط خانم دادارخواه براي دستياران سال اول اجرا خواهد شد كه دستياران در اين دوره موظف به انجام عملي اقدامات فيزيوتراپي براي بيماران مي باشند.

19-مرخصي دستياران با هماهنگي رزيدنت ارشد و با تاييد رئيس بخش مجاز خواهد بود. در صورت بيماري و يا ساير موارد پيش بيني نشده ، حتماً مي بايست بصورت تلفن به دستيار ارشد اطلاع داده شود تا اختلالي در برنامه روزانه بخش پيش نيايد.

20-هرگونه غيبت غير موجه منجر به كسراز مرخصي استحقاقي خواهد شد و در صورت تكرار ، موضوع در شوراي گروه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

21-ارزشيابي درون بخشي دستياران هر 3 ماه يكبار براساس فرم استاندارد ( شامل انضباط و نظم درحضور و غياب و كيفيت رابطه بيماران وهمكاران و فعاليتهاي آموزشي دستيار ) توسط همه اساتيد بعمل خواهد آمد.

22-امتحانات درون بخشي بصورت 3 امتحان كتبي ( در پايان آذرماه ، اسفند ماه و خرداد ماه ) خواهد بود.

23-دستيار مسئول هر كنفرانس موظف است در پايان جلسه حداقل 5 سوال استاندارد از مبحث مورد ارائه طرح نموده و در اختيار معاون آموزشي بخش قرار دهد.

24-كليه دستياران سال 1 بايد قبل از آزمون ارتقا 1 به 2 از پروپوزال پايان نامه خود دفاع و عنوان آنرا ثبت كرده باشند در غير اين صورت به آزمون ارتقا معرفي نخواهند شد.

25-كليه دستياران سال 3 بايد حداكثر تا پايان اسفند ماه سال 3 از پايان نامه خود دفاع نموده و تا امتحان بورد بايد مقاله پايان نامه را در مجلات معتبر ISI به چاپ رسانده يا Acceptnnce آنرا اخذ نموده باشند.

26-انتخاب دستيار ارشد با راي گيري و انتخاب دستياران و تاييد رئيس بخش صورت مي گيرد.

27-دستيار ارشد ، دستيار مسئول بخش بوده و در صورت بروز هرگونه مشكلي پاسخگو خواهد بود. لذا همكاري كليه دستياران حاضر در بخش با دستيار ارشد جهت انجام بهينه امور درماني و آموزشي الزامي است.

                                                                                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                                       با آرزوي موفقيت

                                                                                                                                     دكتر بهروز توانا

                                                                                                                                 مدير گروه طب فيزيكي و توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي ارتش

 

 

 

 

 

برنامه كنفرانس دستياران

 

 

 

روز                                ساعت                              عنوان                               ارائه دهنده

 

شنبه                                         9-30/7                         برادوم -كنفرانس مشترك                       دستيار سال 2

يكشنبه                                     9-30/7                            فيزيوتراپي-كاردرماني                       خانم دادارخواه

دوشنبه                                     9-30/7                                       برادوم                                      دستيار سال 2

                                                10-9                                      مانيپولاسيون                               دستيار سال 2و3

سه شنبه                                    9-30/7                                      آناتومي                                     دستيار سال 1

چهارشنبه                                 9-30/7                            دوميترا-ژورنال كلاب                     دستيار سال3-1و2

پنجشنبه                                    9-30/7                                فرونترا-كينريولوژي                          دستيار سال 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه آموزشي دستياران

 

ساعت

9-30/7

كنفرانس صبحگاهي

30/12-30/9

درمانگاه

كلينيك مانيپولاسيون

مشاوره بيماران بستري

كلينيك الكترودياگنوز

فيزيوتوراپي

شنبه

كليه اساتيد و دستياران

دستياران سال 1

 

دستياران سال 2

دستياران سال 2و3

 

يكشنبه

كليه اساتيد و دستياران

 

 

 

 

دستياران سال 1

دوشنبه

كنفرانس صبحگاهي

كليه اساتيد و دستياران

دستياران سال 1

دستياران سال 2و3

 

 

 

سه شنبه

دستياران سال 1

دستياران سال 1

 

 

 

 

چهارشنبه

كليه اساتيد و دستياران

دستياران سال 1

 

 

 

 

پنجشنبه

كليه اساتيد و دستياران

دستياران سال 1

 

 

 

 

 

برنامه جلسات معرفي بيمار (كنفرانس مشترك )

 

روز

دستيار مسئول

استاد مسئول

27/7/92

دكتر بهرامي

دكتر نجفي

25/8/92

دكتر فرخ سير

دكتر سلطاني

30/9/92

دكتر رئوفي

دكتر عزيزي

28/10/92

دكتر رجبي

دكتر صنعتي

26/11/92

دكتر رجبي

دكتر نجفي

24/11/92

دكتر بهرامي

دكتر سلطاني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه كشيك عصر دستياران در فيزيوتراپي

 

 

برنامه كنفرانسهاي اساتيد در سال تحصيلي 92-93

                                                      

استاد مسئول

تاريخ

موضوع

دكتر سلطاني

15/7/92

27/7/92

21/8/92

27/9/92

23/11/92

3/1/93

معاينه آرنج و ساعد

instrumentation

معاينه ستون مهره ها

بررسي gait

Needle EMG

VEP

دكتر نجفي

9/7/92

13/8/92

12/9/92

23/9/92

10/12/92

معاينه بازو و كمربند شانه اي

معاينه DTR ،MMT وROM

معاينه ساق ، مچ و پا

NCS

اختلالات NMJ

دكتر عزيزي

18/7/92

30/8/92

20/9/92

14/10/92

13/2/93

معاينه دست و مچ

معاينه زانو

كليات ارتور و پروتز

Consultation

SEP

دكتر صنعتي

1/8/92

15/8/92

6/9/92

19/10/92

24/2/93

معاينات  نورولوژيك و اعصاب جمجمه اي

كليات مداليتي ها

معاينه Hip

Approach to myopathy

Approach to neuropathy

خانم دادارخواه

يكشنبه ها

فيزيوتراپي

 

برنامه چرخشي دستياران طب فيزيكي در سال تحصيلي 93-92

 

 

ماه

كلينيك الكترودياگنوز

درمانگاه

مشاوره

Rotation

شهريور 92

خانمها و آقايان دكتر فرخ سير رئوفي-بهرامي-رجبي-رحيمي

نصيري محمودي صديقي

رحيمي

 

مهر 92

بهرامي رجبي

نصيري محمودي صديقي

رجبي

فرخ سير

آبان 92

فرخ سير رجبي

نصيري محمودي صديقي

رجبي

بهرامي

آذر 92

بهرامي رجبي رحيمي

نصيري محمودي صديقي

صديقي

رئوفي فرخ سير

دي 92

فرخ سير رحيمي رجبي

نصيري محمودي صديقي

محمودي

رئوفي ( 2 هفته ) بهرامي

بهمن 92

رئوفي رحيمي رجبي

نصيري محمودي صديقي

نصيري

فرخ سير بهرامي

اسفند 92

بهرامي فرخ سير رحيمي رجبي

نصيري محمودي صديقي

صديقي

رئوفي

فروردين 93

رئوفي بهرامي فرخ سير رحيمي رجبي

نصيري محمودي صديقي

محمودي

 

ارديبهشت 93

رجبي رحيمي

نصيري محمودي صديقي

رحيمي

 

خرداد 93

رجبي رحيمي

نصيري محمودي صديقي

صديقي

 

تير 93

رجبي رحيمي و دستيار Observer

نصيري محمودي صديقي

رحيمي

 

مرداد 93

رجبي رحيمي و دستيار Observer

نصيري محمودي صديقي

نصيري

 

 

 

 

برنامه ژورنال كلاب دستياران

 

17/7/92

دكتر رجبي

29/8/92

دكتر رجبي

27/9/92

دكتر نصيري

25/10/92

دكتر صديقي

30/11/92

دكتر محمودي

21/12/92

دكتر نصيري

 

 

برنامه امتحانات دستياران

تاريخ

موضوع

28/9/92

سال 1 :  آناتومي

سال 2 و 3 : فصول 5 الي 9 و 14 و 15 دوميترا

22/12/92

سال 1 : فصول 1/2/7/36/37/39 /40/41/46/48 برادوم

سال 2 و 3 : فصول فوق از برادوم بعلاوه فصول 16/18/26/27/28 دوميترا

22/3/93

سال 1 : فصول 44/47/52/53/54/56/58/59 برادوم

سال 2 و3 : فصول فوق بعلاوه فصول 17/19/20 و تا 25 دوميترا

 

 


 

امتحان OSCE    : 24/12/92

                               24/3/92

فصول كنفرانس دستياران :

1-سال 1 از برادوم :

1-ch.1          History & Physical exam

2-ch.2          Examination & Pediatric Patient

3-ch.7         Muscaloskeletal imaging

4-ch.19       Manipulation,Traction,Massage

5-ch.36       Rheumatic disease

6-ch.37        Common Neck Problems

7-ch.38        lower limb

8-ch.40        Low back pain

9-ch.41        osteoporosis

10-ch.44      Sport Medicine

11-ch.46      MND

12-ch.47      Rehab&Neuropathies

13-ch.48      Mayopatic Disease

14-ch.52      MS

15-ch.53      CP

16-ch.54      Myelomeningocele

17-ch.56      Vascular Disease

18-ch.57      Cancer Rehab

19-ch.58      Burn Rehab

20-ch.59      Geriatric Rehab

2-سال 2 از برادوم :

1-ch.12         Upper limb prosthetics

2-ch.13         Lower limb prosthetics

3-ch.14         Upper limb orthotic device

4-ch.15         Lower limb orthotic device

5-ch.16         Spinal orthoses

6-ch.18         Therapeutic exe.

7-ch.27         Rehab iu swallowing dis.

8-ch.28         Management of Neurogenic Bowel & Bladder

10-ch.30       Spasticity management

11-ch.33       Cardiac Rehab

12-ch.34       Pulmonary Rehab

13-ch.55       SCI

14-ch.50       Stroke

15-ch.49       TBI

 

3-سال 3 از دوميترو :

1-Myopathies ( ch.26-28 )

2-Radiculopathy ( ch.18 )

3-MND ( ch.16 )

4-Hereditary Neuropathies ( ch.22 )

5-Acquired Neuropathies (ch.23 )

 

 

 

 

منابع آزمونهاي ارتقاء و بورد

كتب

1-Physical Medicine & Rehabilitation. Randal L/Braddom/WB sanders / 2011       به استثناي فصول 44 / 42 / 29

2-Rehabilitation Medicine / Joel A.Delisa / 4 th edition / 2005 / lippincot                        فصول 4 / 41 / 65/ 66

3-Electeroodiagnostic Medicine /Daniel Dumitru / Hamley / 2002

4-Essentials of physical Medicine & Rehabilitatim ( walter – Frontera Julie k silver thomas D Rizzo ) Second Edition 2008-sanders

بخش pain از صفحه 485 الي 591 و بخش tal Musculoskele اندام فوقاني از صفحه 27 الي 213 

5-Fanctional Anatomy of the limbs & Back / Hollinshead / WB. Suunders / 2002

6-Brunnsrom,s clinical kinesiology. Houglum , peggy , 6 th Edition 2012 / FA Davis company

مجلات

1-Archives of physial Medicine & Rehabilitation May 2012 may 2014

2-American Journal of physical Medicine & Rehabilitation may 20/ 20 may 2012

منحصراً مقالات مروري و Systematic Review

 

 

 


دانشگاه علوم پزشکی ارتش - دانشکده پزشکی
آدرس : تهران - خیابان فاطمی غربی - خیابان شهید اعتمادزاده / تلفن : 55-88028350 - 021

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7

مقالات تحقیق

دکتر آناهیتا علیزاده

moai game platform center

تجهیزات دندانپزشکی