عیادت فرمانده دانشگاه علوم پزشكی ارتش و ریاست بیمارستان امام رضا (ع) از بیمارن بستری و بررسی نحوه خدمات رسانی و فعال بودن بخش های بیمارستانی در تاریخ 97/1/4
 ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ 
    /  6

عیادت فرمانده دانشگاه علوم پزشکی ارتش دکتر علیرضا خوشدل و ریاست بیمارستان امام رضا (ع ( از بیمارن بستری و بررسی نحوه خدمات رسانی و فعال بودن بخش های بیمارستانی در تاریخ  97/1/4 - بیمارستان امام رضا (ع)

 بازگشت          
 

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7