محل مصاحبه وگزینش داوطلبان پزشكی ، دندانپزشكی ، پرستاری و فوریت های پزشكی بورسیه نیروی انتظامی در دانشگاه علوم پزشكی ارتش - سال 1396
 ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ 


بازگشت          
 

DOURAN Portal V3.9.8.7

V3.9.8.7